Obchodní podmínky • Profi-technika.cz


Obchodní podmínky


Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.profi-technika.cz, jehož provozovatelem je: Jakub Šindelka se sídlem Za Botičem 1262/3, 102 00 Praha 10, IČ: 73765040, zapsán do živnostenského rejstříku u Úřadu městské části Praha 15, kontaktní telefon: +420 724 148 107, kontaktní e-mail profitechnika.cz@email.cz. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi provozovatelem, jakožto prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

 1. 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. 2. Prodávajícím/dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. 4. Kupující spotřebitel / spotřebitel je pro účely těchto obchodních podmínek fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. 5. Kupující, který není spotřebitelem, /kupující nikoli spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

Uzavření smlouvy

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Přijetí objednávky je následně kupujícímu potvrzeno.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Přílohou potvrzení objednávky je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky neodpovídaly obchodním podmínkám uveřejněným na webu, má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o. s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info. Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ceny zboží

 • Prodávající je plátcem DPH.
 • Veškeré ceny uváděné na stránkách e-shopu jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit.
 • Ceny jsou platné v době objednávky. Po potvrzení objednávky nemůže být cena jednostranně měněna.
 • Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku využitých k uzavření smlouvy si hradí každá strana samostatně v souladu s tarify svých poskytovatelů těchto služeb.

Příplatek na ekologickou likvidaci starých spotřebičů

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, jsou povinni i koncoví prodejci účtovat finanční příspěvek na ekologickou likvidaci prodávaných spotřebičů. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně tohoto poplatku i všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

Termín expedice zboží

 • Pokud je zboží skladem, expedujeme jej většinou následující všední den po obdržení objednávky
 • Pokud není zboží skladem a je potřeba jej objednat u dovozce či výrobce, doba dodání se tímto bohužel prodlouží, v takovýchto případech je zboží expedováno zpravidla do 4 pracovních dnů
 • Ve výjimečných případech může být doba expedice delší než 4 pracovní dny. V takovém případě vás budeme včas kontaktovat ohledně předpokládaného termínu dodání zboží.

V případě, že nejsme schopni konkrétní zboží v rozumné době zajistit, kontaktujeme vás, a dohodneme další postup, případně Vám nabídneme možnost odstoupit od smlouvy a uzavřít kupní smlouvu na alternativní zboží.

Způsob platby

 • Při převzetí zboží (Dobírka, Zásilkovna) - v hotovosti nebo platební kartou
 • Bankovním převodem na účet u Fio banka, a.s., číslo 2300247530 / 2010 (jako variabilní symbol uvést číslo objednávky nebo zálohové faktury). Zboží bude expedováno po přijetí odpovídající částky na náš bankovní účet se správným variabilním symbolem (číslo objednávky nebo variabilní symbol zálohové faktury)

Způsob doručení / převzetí zboží

 • PPL - expediční náklady 130,- Kč s DPH - neúčtujeme při objednávce nad 5.000,- Kč s DPH
 • Zásilkovna - expediční náklady 100,- Kč s DPH - neúčtujeme při objednávce nad 5.000,- Kč s DPH

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (k zachování 14denní lhůty postačuje zboží v této lhůtě odeslat.). Doporučujeme vracet zboží v původním nepoškozeném obalu. Bude-li zboží vykazovat známky poškození nebo opotřebování, může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží (náhradu škody).

Finanční částka za vrácené zboží bude spotřebiteli uhrazena do 30 dnů od odstoupení. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Spotřebitel realizuje své právo na odstoupení od smlouvy tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy odešle prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci, není povinen současně s odstoupením odeslat i zboží. Pokud je zboží odesláno odděleně od projevu vůle o odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen v zásilce uvést, že zboží je vraceno v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, a tuto kupní smlouvu dostatečně identifikovat. Doporučujeme zboží spolu s odstoupením od smlouvy:

 • zaslat doporučeně na adresu:
  Profi-technika.cz
  Na návsi 6
  25063 Veleň-Mírovice
 • Nezasílejte zboží dobírkou, v takovémto případě nebude převzato!
 • osobně donést na adresu provozovny Na návsi 6, 25063 Veleň-Mírovice (po předchozí telefonické domluvě) nebo

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • V případě výrazné změny ceny zboží.
 • V případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku.

Reklamační řád

I. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Není- li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout písemnou formou záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

II. Záruční doba

Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Pro kupujícího spotřebitele je záruční doba na zboží min. 24 měsíců. Tato záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet nová záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené jejím používáním, jakož i na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním.

Kupující, který není spotřebitelem, je při převzetí zboží povinen vždy pečlivě zkontrolovat, a poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamovat přímo u dopravce.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejdete tím následným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Není- li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout písemnou formou záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.


III. Postup při reklamaci

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně posouzení vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel stejná práva jako v případě neodstranitelné vady.

Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je předán ihned.

Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Pro způsob předání se uplatní postup popsaný v předchozím odstavci obdobně.

Záruční doba všem kupujícím – nespotřebitelům není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

V případě reklamace kupující zašle zboží očištěné, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu:
Profi-technika.cz
Na návsi 6
25063 Veleň-Mírovice
Doporučujeme nás před odesláním předem kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Kupující spotřebitel má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.(zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, zaslaného na adresu Profi-technika.cz, 10900 Praha 10 - Dolní Měcholupy. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.